انتشارات :

books8
فارسی

fa

۱- جمع آوری و اصلاح کتاب “روشهای نوین باروری کمکی انسان از دیدگاه فقه و حقوق” (مجموعه مقالات، فتاوی و دیدگاههای مذاهب و ادیان)، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۰٫

۲- وضعیت شرعی بکارگیری تکنیکهای نوین باروری کمکی در تولید مثل انسانی، فصلنامه باروری و ناباروری، پژوهشکده ابن‏ سینا، سال ۱۳۷۹، شماره ۱    icon pdf

۳-  تکنیکهای نوین تولید مثل کمکی انسانی: ضرورتها، دستاوردها و ضرورت قانونگذاری، فصلنامه باروری و ناباروری، پژوهشکده ابن‏ سینا، سال ۱۳۸۰، شماره ۵     icon pdf

۴- سقط جنین در حقوق انگلیس : فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۲، ش. ۳۸     icon pdf

۵- حسن نیت در قراردادهای بین المللی: قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی؟، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۴، ش. ۴۱ (نویسنده اول)     icon pdf

۶- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۴، ش. ۴۲ (نویسنده اول)     icon pdf

۷- مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۵، شماره ۱۹٫     icon pdf

۸- وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین یا Surrogacy Agreements، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال ۱۳۸۵، شماره دوم.     icon pdf

۹- نظام بین المللی ثبت اختراع: ضرورتها و چشم اندازها، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش. ۴۲، سال ۱۳۸۵ (نویسنده اول)     icon pdf

۱۰-  تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید نظریه ای فراگیر، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹، شماره ۵۲، ویژه نامه مرحوم دکتر فخاری.icon pdf

۱۱- جایگاه شرط اصالت در حقوق کپی رایت آمریکا (ترجمه)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰، ش. ۵۴ (مترجم اول)    icon pdf

۱۲-  تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰، ش. ۵۵ (نویسنده اول).     icon pdf

۱۳- تعهدات و الزامات طرفین قراردادانتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لو و برخی نظامهای حقوقی دیگر، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، ش. …، ۱۳۹۰ (نویسنده دوم).     icon pdf
۱۴-  تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری، مجله پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱، ش. ۱ (نویسنده اول).     icon pdf

۱۵- قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ویژه نامه ش ۸ ، (نویسنده اول).     icon pdf

۱۶- تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با رویکرد انتقال حق، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ویژه نامه ش ۹ ، (نویسنده اول)     icon pdf

۱۷-  تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینشهای فکری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ش. ۵۹ (نویسنده اول).     icon pdf

۱۸- استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل کالا با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و فقه امامیه، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، ش. ۳۰، ۱۳۹۱ (نویسنده اول).     icon pdf
۱۹-  تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ش. ۶۲ (نویسنده اول).     icon pdf

۲۰-  بررسی ماهیت و اعتبار لیسانس‌های اپن‌ سورس، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۲ ، (نویسنده اول)     icon pdf

۲۱- مسئولیت مدنی نقض حق اختراع: مسؤلیتی تقصیر محور یا مطلق؟، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۳، (نویسنده اول).     icon pdf

۲۲-  تحلیل رقابتی قرارداد توزیع، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۴ ، (نویسنده اول).     icon pdf

۲۳- رای اعلامی پیشگیرانه در نظام حقوقی آمریکا و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۵ ، (نویسنده
اول).     icon pdf

۲۴- ابطال گواهی نامه اختراع و تعهد به استرداد عوضین در قرادادهای انتقال حق اختراع، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۳، ویژه نامه ش ۱۶، (نویسنده اول).     icon pdf

۲۵-  توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت, مجله پژوهشهای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، ش. ۷ (نویسنده اول).     icon pdf

۲۶- لیسانس ‌نرم‌افزارهای اپن‌سورس و حقوق رقابت: تعاملات و تعارضات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۳، ش.۶۸ (نویسنده اول).     icon pdf

۲۷- رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه (Unfair Competition): از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال ۱۳۹۴، (نویسنده اول)     icon pdf
۲۸- تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت آمریکا و ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال ۱۳۹۵، (نویسنده دوم)     icon pdf

۲۹-  تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی‌رایت و حقوق مؤلف، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۴، ش ۷۱ (نویسنده اول)      icon pdf

۳۰- مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری، مجله حقوق مالکیت فکری انجمن مالکیت فکری، سال ۱۳۹۶.     icon pdf

۳۱- جایگاه دفاع استفاده آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع : استثنایی مطلق یا مقید؟ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۵ ، (نویسنده اول)     icon pdf

۳۲- مفهوم روش های تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت ، فصلنامه بهار مجله حقوق پزشکی ، سال ۱۳۹۵ ( نویسنده اول )     icon pdf

۳۳- چالشهای اخلاقی حمایت از روش های علم پزشکی در حقوق اختراعات ، ویژه نامه حقوق مالکیت فکری مجله حقوق پزشکی ، سال ۱۳۹۴ ( نویسنده اول )     icon pdf

۳۴- واگرایی بعد از همگرایی : تحول نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقت نامه تریپس ، مجله نامه مفید ، سال ۱۳۹۵ ( نویسنده اول )      icon pdf

۳۵- سو استفاده از حق اختراع توسط محتکران اختراع ، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ، شماره ۹۰ ( زمستان ۹۴ )       icon pdf

۳۶- تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده اول     icon pdf

۳۷- حمایت بدون استثنا یا مشروط از «ابزارهای تحقیقاتی اختراعی»؟ مروری بر راهکارهای حقوق اختراعات ایران، آلمان و ایالات متحده ی امریکا، فصلنامه حقوق پزشکی، نویسنده اول     icon pdf

۳۸- معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده، پژوهشنامه بازرگانی، نویسنده اول      icon pdf

۳۹- ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری حق اختراع ، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی ، سال ششم ، شماره اول ، سال ۱۳۹۶ ، نویسنده اول     icon pdf

۴۰- قاعده اعراض و اثر آن بر زوال حق اختراع، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۸ (نویسنده اول)     icon pdf

۴۱- مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات، مجله پژوهش حقوق خصوصی، ۱۳۹۸،  (نویسنده اول).     icon pdf

۴۲- تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، ۱۳۹۹، (نویسنده اول).     icon pdf

۴۳- مفهوم و دامنه ی تقلب در اعتبارات اسنادی ، فصلنامه پزوهش های فقه و حقوق اسلامی ، شماره ۵۵ ، سال ۸۱۳۹ ، (نویسنده اول)      icon pdf

۴۴- آثار انتقال تبعی عقد اجاره در فقه، مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل ، شماره ۴۳ ، سال ۸۱۳۹ ، (نویسنده دوم )      icon pdf

۴۵- معاهدات فراتریپس و حمایت حداکثری از ابداعات دارویی، فصلنامه علمی-پزوهشی حقوق پزشکی، سال ۱۳۹۹، شماره ….، (نویسنده اول)      icon pdf

۴۶- مسئولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور، پژوهشنامه بازرگانی، سال ۱۳۹۹، شماره ….، (نویسنده اول)، (در انتظار چاپ)

۴۷- اشخاص مصون از استثنای تقلب در اعتبارات اسنادی: مظالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا، چین و ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، سال ۱۳۹۹، نویسنده اول، (در انتظار چاپ)

۴۸– استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر؟ ، مجله علمی حقوق اسلامی، سال ۱۳۹۹ ، (نویسنده اول)     icon pdf

۴۹ – تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدوقوا و حقوق ایران)، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۹۹، (نویسنده اول)     icon pdf

۵۰ – تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ مجله علمی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۹،(نویسنده اول)،دوره ۱۷،شماره ۲،پاییز و زمستان  ۱۳۹۹      icon pdf

۵۱ – حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره۹۲ ، سال ۱۳۹۹، (نویسنده اول)      icon pdf

۵۲ – ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت؟ مجله پژوهشهای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی،سال ۱۴۰۰، شماره ….،(نویسنده اول)،(در انتظار چاپ)

.

.

.

  ENGLISH

   en

۱) Buyer’s Right to Specific Performance: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi‘ah Law, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International, The Hague, 2002-2003, and published on December 2001

۲) Buyer’s Right to Withholding Performance and Termination of Contract: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi‘ah law, published on December 2001