.

سمت :
۱- دانشیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲- مدیر گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال۸۲ تا ۹۷

تحصیلات :
۱- دکترای حقوق تجارت بین ‏الملل از دانشکده حقوق دانشگاه شفیلد انگلستان (۱۳۷۷)
۲- کارشناسی ارشد حقوق تجارت و بین‏ الملل از دانشکده حقوق دانشگاه شفیلد انگلستان (۱۳۷۲ )
۳- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(۱۳۷۰ )
۴- کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران(۱۳۶۷ )
۵-  دیپلم اقتصاد از دبیرستان آیت الله طالقانی شهرستان ساری (۱۳۵۹)
۶- دوازده سال تحصیل مستمر در حوزه علمیه قم (۱۳۵۹- ۱۳۷۱) با چهار سال حضور مستمر در دروس خارج فقه و اصول

فعالیتهای آموزشی :
تدریس مستمر دورس ذیل در دانشگاههای شهید بهشتی، قم، دانشگاه علوم رضوی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات:
۱- مالکیت معنوی در مقطع کارشناسی حقوق
۲- مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
۳- مالکیت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیتهای فکری
۴- مالکیت فکری و تجارت بین‏ الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیتهای فکری
۵- حقوق تجارت بین ‏الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
۶- حقوق تجارت بین‏ الملل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
۷- حقوق تجارت بین‏ الملل در مقطع دکتری حقوق خصوصی
۸- متون حقوقی انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
۹- متون فقه در مقطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
۱۰- قواعد فقه در مقطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱۱حقوق قراردادهای لیسانس بین المللی در مقطع دکتری حقوق سرمایه گذاری و تجارت  بین الملل

۱۲- حقوق تجارت بین الملل پیشرفته در مقطع دکتری حقوق نفت و گاز

۱۳- مالیه و تضمبنات بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

راهنمایی ، مشاوره و داوری :
راهنمایی، مشاوره و داوری دهها پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه علوم رضوی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوعات متنوع در حوزه حقوق تجارت بین الملل، مالکیت فکری و حقوق تطبیقی.

سوابق اجرایی :
۱- عضو شعبه دوم عالی تجدید نظر سارمان تعزیرات حکومتی از سال ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۲- عضو کمیته عالی حقوقی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور از سال ۷۹ تا ۸۲ و همکاری با آن در تدوین لوایح مالکیتهای  صنعتی سال ۱۳۸۶
۳- مشاور امور قراردادهای بین المللی شرکتها از سال ۱۳۸۰
۴- مدیر گروه پژوهشی حقوق بیوتکنولوژی و اخلاق پزشکی پژوهشکده ابن ‏سینا وابسته به جهاد دانشگاهی از سال ۷۷ تا ۸۲
۵- عضو شورای علمی پژوهشکده ابن ‏سینا وابسته به جهاد دانشگاهی از سال ۸۲-۷۸٫
۶- عضو موسس و اولین دوره هیئت مدیره انجمن مالکیت فکری ایران

انتشارات :
(۱)    فارسی
۱- جمع آوری و اصلاح کتاب “روشهای نوین باروری کمکی انسان از دیدگاه فقه و حقوق” (مجموعه مقالات، فتاوی و دیدگاههای مذاهب و ادیان)، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۰٫

۲- وضعیت شرعی بکارگیری تکنیکهای نوین باروری کمکی در تولید مثل انسانی، فصلنامه باروری و ناباروری، پژوهشکده ابن‏ سینا، سال ۱۳۷۹، شماره ۱

۳-  تکنیکهای نوین تولید مثل انسانی: ضرورتها، دستاوردها و ضرورت قانونگذاری، فصلنامه باروری و ناباروری، پژوهشکده ابن‏ سینا، سال ۱۳۸۰، شماره ۵

۴- سقط جنین در حقوق انگلیس : فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۲، ش. ۳۸

۵- حسن نیت در قراردادهای بین المللی: قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی؟، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۴، ش. ۴۱ (نویسنده اول)

۶- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۴، ش. ۴۲ (نویسنده اول)

۷- مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۵، شماره ۱۹٫

۸- وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین یا Surrogacy Agreements، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال ۱۳۸۵، شماره دوم.

۹- نظام بین المللی ثبت اختراع: ضرورتها و چشم اندازها، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش. ۴۲، سال ۱۳۸۵ (نویسنده اول)

۱۰-  تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید نظریه ای فراگیر، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹، شماره ۵۲، ویژه نامه مرحوم دکتر فخاری.

۱۱- جایگاه شرط اصالت در حقوق کپی رایت آمریکا (ترجمه)، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰، ش. ۵۴ (مترجم اول)

۱۲-  تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۰، ش. ۵۵ (نویسنده اول).

۱۳- تعهدات و الزامات طرفین قراردادانتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لو و برخی نظامهای حقوقی دیگر، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، ش. …، ۱۳۹۰ (نویسنده دوم).

۱۴-  تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری، مجله پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱، ش. ۱ (نویسنده اول).

۱۵- قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ویژه نامه ش ۸ ، (نویسنده اول).

۱۶- تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با رویکرد انتقال حق، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ویژه نامه ش ۹ ، (نویسنده اول)

۱۷-  تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینشهای فکری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱، ش. ۵۹ (نویسنده اول).

۱۸- استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل کالا با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و فقه امامیه، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، ش. ۳۰، ۱۳۹۱ (نویسنده اول)..

۱۹-  تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ش. ۶۲ (نویسنده اول).

۲۰-  بررسی ماهیت و اعتبار لیسانس‌های اپن‌ سورس، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۲ ، (نویسنده اول)

۲۱- مسئولیت مدنی ناقض حق اختراع: مسؤلیتی تقصیر محور یا مطلق؟، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۳، (نویسنده اول).

۲۲-  تحلیل رقابتی قرارداد توزیع، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۴ ، (نویسنده اول).

۲۳- رای اعلامی پیشگیرانه در نظام حقوقی آمریکا و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۲، ویژه نامه ش ۱۵ ، (نویسنده اول).

۲۴- ابطال گواهی نامه اختراع و تعهد به استرداد عوضین در قرادادهای انتقال حق اختراع، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۳، ویژه نامه ش ۱۶، (نویسنده اول).

۲۵-  توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت, مجله پژوهشهای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، ش. ۷ (نویسنده اول).

۲۶- لیسانس ‌نرم‌افزارهای اپن‌سورس و حقوق رقابت: تعاملات و تعارضات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۳، ش.۶۸ (نویسنده اول).

۲۷- رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه (Unfair Competition): از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال ۱۳۹۴، (نویسنده اول)

۲۸- تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت آمریکا و ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال ۱۳۹۴، (نویسنده دوم)

۲۹-  تحلیل مبانی حقوق پدیدآورنده در نظام های کپی‌رایت و حقوق مؤلف، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۴، ش…. (نویسنده اول)

۳۰- مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره برداری از علامت تجاری، مجله حقوق مالکیت فکری انجمن مالکیت فکری، سال ۱۳۹۶.

۳۱- جایگاه دفاع استفاده آزمایشی از اختراع در دعوای نقض حق اختراع : استثنایی مطلق یا مقید؟ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۵ ، (نویسنده اول)

۳۲- مفهوم روش های تشخیص در حقوق اختراعات در پرتو حق بر سلامت ، فصلنامه بهار مجله حقوق پزشکی ، سال ۱۳۹۵ ( نویسنده اول )

۳۳- چالشهای اخلاقی حمایت از روش های علم پزشکی در حقوق اختراعات ، ویژه نامه حقوق مالکیت فکری مجله حقوق پزشکی ، سال ۱۳۹۴ ( نویسنده اول )

۳۴- واگرایی بعد از همگرایی : تحول نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقت نامه تریپس ، مجله نامه مفید ، سال ۱۳۹۵ ( نویسنده اول )

۳۵- سو استفاده از حق اختراع توسط محتکران اختراع ، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ، شماره ۹۰ ( زمستان ۹۴ )

۳۶- تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده اول

۳۷- حمایت بدون استثنا یا مشروط از «ابزارهای تحقیقاتی اختراعی»؟ مروری بر راهکارهای حقوق اختراعات ایران، آلمان و ایالات متحده ی امریکا، فصلنامه حقوق پزشکی، نویسنده اول

۳۸- معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده، پژوهشنامه بازرگانی، نویسنده اول

۳۹- ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری حق اختراع ، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی ، سال ششم ، شماره اول ، سال ۱۳۹۶ ، نویسنده اول

۴۰- قاعده اعراض و اثر آن بر زوال حق اختراع، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۸ (نویسنده اول)

۴۱-مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات، مجله پژوهش حقوق خصوصی، ۱۳۹۸،  (نویسنده اول)

۴۲- تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، ۱۳۹۸، (نویسنده اول)، در انتظار چاپ.

۴۳- مفهوم و دامنه ی تقلب در اعتبارات اسنادی ، فصلنامه پزوهش های فقه و حقوق اسلامی ، شماره ۵۵ ، سال ۸۱۳۹ ، (نویسنده اول)

۴۴- آثار انتقال تبعی عقد اجاره در فقه، مجله تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بین الملل ، شماره ۴۳ ، سال ۸۱۳۹ ، (نویسنده دوم )

۴۵- معاهدات فراتریپس و حمایت حداکثری از ابداعات دارویی، فصلنامه علمی-پزوهشی حقوق پزشکی، سال ۱۳۹۹، شماره ….، (نویسنده اول)

۴۶- مسئولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور، پژوهشنامه بازرگانی، سال ۱۳۹۹، شماره ….، (نویسنده اول)، (در انتظار چاپ)

۴۷- اشخاص مصون از استثنای تقلب در اعتبارات اسنادی: مظالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا، چین و ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، سال ۱۳۹۹، نویسنده اول، (در انتظار چاپ)

۴۸- استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر؟ ، مجله علمی حقوق اسلامی، سال ۱۳۹۹ ، (نویسنده اول)

۴۹ – تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدوقوا و حقوق ایران)، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۹۹، (در انتظار چاپ)، (نویسنده اول)

۵۰ – تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟ مجله علمی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۹، (نویسنده اول)، (در انتظار چاپ)

۵۱ – حق امتیاز متعارف به مثابه رایج ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۹، (نویسنده اول)

۵۲ – ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت؟ مجله پژوهشهای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی،سال ۱۴۰۰، شماره ….،(نویسنده اول)،(در انتظار چاپ)

 

 

(۲)    انگلیسی

۱) Buyer’s Right to Specific Performance: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi‘ah Law, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International, The Hague, 2002-2003, and published on December 2001, at the Website of Pace University school of Law: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh.html.

۲) Buyer’s Right to Withholding Performance and Termination of Contract: A Comparative Study under English Law, Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi‘ah law, published on December 2001, at the Website of Pace University school of Law:  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh.html

زمینه ها و علاقه های پژوهشی :
۳- حقوق مالکیت فکری انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا با علاقه ویژه به حقوق اختراعات و حقوق اختراعات بیوتکنولوژیک
۴- حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت.
۵- حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین.
۶- حقوق قراردادهای تجاری بین ‏المللی شامل: بیع بین الملل، قراردادهای انتقال تکنولوژی، لیسانس، قراردادهای توزیع و فرانشایز با تاکید بر حقوق رقابتها.
۷- مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها و حقوق تعهدات مدرن با فقه امامیه